Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 3. 1. 2022 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 3. 1. 2022

Návštěva aktuálně otevřených jeskyní je omezena dle následujících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od pondělí 3. ledna 2022

 1. Skupinové prohlídky bez nutnosti prokázání bezinfekčnosti ve vztahu k onemocnění covid-19 mohou být prováděny v maximálním počtu 20 osob včetně průvodce, tj. limit návštěvníků na jednu prohlídku bez nutnosti prokázání bezinfekčnosti je 19 osob.
 2. U skupinových prohlídek s účastí více než 20 osob (s výjimkou dětí do dovršení 12 let) musí každý návštěvník splnit jednu z následujících podmínek: 
 • doložit certifikátem aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,
 • doložit záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) nebo lékařským potvrzením, obsahujícím výslovně uvedení informace o tom, že nemůže ze zdravotních důvodů podrobit očkování proti covidu-19 pro kontraindikaci, 
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 a uplynutí doby nařízené izolace, přičemž od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dnů přede dnem této skupinové prohlídky.
 1. U osob mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test provedený nejdéle před 72 hodinami.
 2. Splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontroluje zaměstnanec SJ ČR před prodejem vstupenek na skupinové prohlídky více než 20 osob do jeskyně. Předložené doklady budou po kontrole návštěvníkům vráceny.
 3. V případě nesplnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek nebude návštěvníkovi povolen vstup na skupinovou prohlídku více než 20 osob.
 4. Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do zpřístupněných jeskyní včetně provozních budov SJ ČR.
 5. Návštěvník je povinen si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilu, např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu prohlídky jeskyní s výjimkami:
 • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku (to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální), 
 • dětí od zahájení povinné školní docházky (včetně dětí v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální) do 15 let věku, které musí mít alespoň roušku, 
 • osob, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo roušku, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest); 
 • osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto příkazu.
 1. Pokud nepůjde o žádnou z výše uvedených výjimek, tak návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do jeskyní a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
 2. Návštěvníci mezi sebou musí při prohlídce jeskyní udržovat rozestupy nejméně 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby. 
 3. Návštěvník je povinen si před vstupem do jeskyní provést dezinfekci rukou.
 4. Je upřednostňována bezhotovostní platba kartou a on-line prodej vstupenek.
 5. Při nedodržení platných opatření a pokynů zaměstnanců SJ ČR nebude návštěvník vpuštěn do jeskyní, nebo může být z jeskyní bez náhrady vykázán i v případě, že má uhrazené vstupné.
 6. Vstup do 20 osob včetně průvodce je možný jen tehdy, kdy to umožní provozní podmínky. 

Děkujeme za pochopení.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…