Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021

Návštěva aktuálně otevřených jeskyní je omezena dle následujících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od pondělí 22. listopadu 2021

Každý návštěvník musí mít respirátor s výjimkami:

·         děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku (to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální),

·         dětí od zahájení povinné školní docházky (včetně dětí v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální) do 15 let věku, které musí mít alespoň roušku,

·         osob, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo roušku, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest),

·         osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto příkazu.

Před vstupem do jeskyně je třeba použít dezinfekci na ruce.

Při prohlídce se musí dodržovat rozestupy 1,5 metru od ostatních návštěvníků, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo děti, žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osob.

S výjimkou dětí do 12 let věku je třeba při nákupu vstupenky příslušným dokladem prokázat že:

- osoba byla úplně očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikátem, že od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní,

nebo

- osoba prodělala onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru neuplynulo více než 180 dní.

nebo

v případě že jde o

1) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

2) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

3) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a.  od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b.  v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů

- tato osoba splňující některý z bodů 1-3 absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen vir) s negativním výsledkem.


Účastníci prohlídek s výjimkou dětí do 12 let věku musí být individuálně připravení prokázat případné kontrole orgánu ochrany veřejného zdraví příslušným dokladem splnění podmínky podle některého z výše uvedených bodů.

Prosíme účastníky prohlídek, aby si příslušné doklady předem připravili ke kontrole při nákupu vstupenky/vstupu do jeskyně. Předložené doklady budou po kontrole návštěvníkům vráceny.

Děkujeme za pochopení.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…