Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Charakteristika / Přírodní poměry

GEOLOGIE

celkovy-pohled.jpg

Hranický kras je rozlohou malé (22 km2), zato unikátní krasové území na střední Moravě mezi obcemi Hranice, Teplice nad Bečvou a Černotín. Leží na obou březích hlubokého údolí řeky Bečvy a tvoří jej, podobně jako většinu krasových oblastí na Moravě, několik ostrůvků vápenců středně až svrchně devonského stáří. Při alpinsko-karpatském vrásnění, kdy v těsném sousedství vznikalo horstvo Karpat, byly na vápence od jihu až jihovýchodu nasunuty ještě příkrovy paleogenních sedimentů karpatského flyše. Eroze i tektonické pohyby postupně obnažovaly vápencový masiv, vznikaly podzemní dutiny a povrchový reliéf dostával podobu klasické krasové krajiny s povrchovými krasovými útvary. Tento krasový povrch byl při třetihorní mořské záplavě překryt mladšími nekrasovými sedimenty, takže dnes na povrch vystupují již jen jeho vrcholky. Krasové procesy, klasický a v nejmladší fázi pak hydrotermální, v nich vytvořily jedinečné krasové jevy. Těmi nejznámějšími jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast, nejhlubší zatopená propast světa.  Od třetihor zasahují do rozpouštění hranických vápenců velmi významně hydrotermální procesy. Hranický kras totiž leží na styku dvou celoevropsky významných geologických celků, Českého masivu a Západních Karpat, na jejichž rozhraní se nacházejí hluboké zlomy. Po nich vystupuje z velkých hloubek teplá minerální voda silně proplyněná oxidem uhličitým  – tzv. kyselka. Ta vytváří podzemní dutiny neobvyklým způsobem – směrem z hlubin k povrchu (zezdola nahoru). Kyselka  je díky vysokému obsahu oxidu uhličitého značně agresivní, intenzívně rozpouští vápence a charakteristicky modeluje podzemní dutiny. Netvoří také běžné krápníky, ale unikátní typy výzdoby, o nichž se dočtete v kapitole Vývoj jeskyní.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…