Doporučení pro návštěvníky jeskyní více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

1. Otevírací doba

 • Jeskyně jsou přístupny veřejnosti dle schválené otevírací doby.

 • Časy vstupů jednotlivých výprav do podzemí určuje dispečer provozu podle množství návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a provozních možností správy ZAJ. Informace o časech vstupu podává dispečer provozu v pokladně.

 • Prohlídka jeskyní trvá 50-60 minut.

 • Mimořádnou prohlídku jeskyní mimo otevírací dobu v případě, že to provozní podmínky dovolí, lze provést po předchozí dohodě se správou jeskyně. Skupinu musí tvořit minimálně 10 platících osob se 100 % příplatkem na každou osobu.

 • Vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zčásti nebo zcela uzavřeny. Uzavření jeskyní na delší dobu se veřejnosti oznamuje vývěskou na objektu, na internetových stránkách www.caves.cz a v médiích.

2. Organizování vstupů do jeskyní

 • Počet návštěvníků v jedné skupině je minimálně 5 a maximálně 40 osob.

 • Minimální intervaly mezi výpravami činí 15 minut.

 • Při nižším počtu zájemců o prohlídku se čekací doba může pohybovat až do 60 minut.

 • Hromadné výpravy, které mají předem rezervován čas vstupu, mají přednost před ostatními návštěvníky. Neohlásí-li se objednaná výprava nejpozději 10 minut před sjednanou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní.

 • Za prohlídku jeskyní se platí vstupné předem, výše vstupného a rozsah slev je určen přiloženým aktuálním ceníkem.

 • Po zakoupení vstupenek se návštěvníci shromáždí ve stanovenou dobu na terase provozní budovy. Na zahájení prohlídky budou upozorněni průvodcem.

 • Organizované skupiny musí být do jeskyní doprovázeny též svými vedoucími.

 • Nemá-li správa jeskyní pro zahraniční skupiny k dispozici průvodce se znalostí příslušného jazyka, je vedoucí skupiny povinen poučit ji o povinnostech plynoucích z návštěvního řádu.

 • Pořizovat obrazové záznamy lze pouze bez stativu, selfie tyče a blesku. Fotografující nesmí zdržovat prohlídku, vzdalovat se od skupiny a omezovat ostatní návštěvníky. Při porušení tohoto pokynu může průvodce fotografování zakázat. Snímky ani videozáznamy nesmí být použity pro komerční účely bez souhlasu Správy jeskyní ČR.

3. Prohlídka jeskyní – doporučení

 • Trasa měří 375 metrů a nachází se na ní 126 schodů.

 • Prohlídku jeskyní nedoporučujeme osobám obtížně zdolávajícím schody.

 • Teplota vzduchu v jeskyních se pohybuje kolem 14 °C, doporučujeme přiměřené oblečení.

 • S ohledem na délku trasy a nerušený průběh prohlídky nedoporučujeme vstup dětem do tří let.

4. Zákaz vstupu do jeskyní

Do jeskyní je zakázáno vstupovat:

 • individuálně bez doprovodu průvodce,

 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

 • dětem do 10-ti let bez doprovodu dospělé osoby.

5. Povinnosti návštěvníků

Návštěvníci jsou po celou dobu prohlídky povinni:

 • dbát pokynů průvodce a nerušit jeho výklad;

 • dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v jeskyních, při chůzi se přidržovat zábradlí;

 • nevstupovat do prostor označených výstražnými tabulemi „Zamořeno plynem“;

 • při jakékoli nepředvídané události zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;

 • neprodleně hlásit průvodci jakékoli poranění, nevolnost či opuštění výpravy.

6. Ochrana přírody a ochrana zařízení jeskyně

Jeskyně jsou ve smyslu zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny součástí zvláště chráněného území, a to „Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně“. Návštěvníci jsou povinni na povrchu i v podzemí respektovat její ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy a pohybovat se jen po veřejně přístupných komunikacích. Porušení podmínek ochrany či poškození zvlášť chráněných částí přírody podléhá přestupkovému řízení či trestnímu stíhání.

Zejména je zakázáno:

 • dotýkat se či jakýmkoli způsobem poškozovat výzdobu a stěny jeskyní;

 • kouřit, jíst, pít, odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory;

 • vstupovat mimo chodníky prohlídkové trasy či vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;

 • nosit do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod., či vozit dětské kočárky; na požádání budou uschovány v pokladně;

 • rušit netopýry, vodit či vnášet do jeskyní psy či jiná zvířata. Správa jeskyně nezajišťuje hlídání psů. Za zajištění psa a škody jím způsobené zodpovídá jeho majitel;

 • dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení.

7. Mimořádné akce v jeskyních (koncerty, vernisáže, kulturní vystoupení ap.)

 • V případě konání kulturní akce v jeskyních je provoz jeskyně řízen operativně s ohledem na její průběh.

 • Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny příslušného pracovníka správy jeskyně.

 • V průběhu akce jsou návštěvníci povinni nevzdalovat se od skupiny z určené prostory a opuštění skupiny hlásit příslušnému pracovníkovi správy ZAJ.

 • Pro konání kulturních akcí v jeskyních platí také příslušná ustanovení odstavců 2 až 6.

8. Závěrečná ustanovení

 • Při nedodržení návštěvního řádu bude prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného.

 • Při závažném porušení návštěvního řádu, zejména při jakémkoli poškození výzdoby, bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.

 • Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti lze uplatnit písemně v „Knize přání a stížností“, kterou na požádání předloží dispečer provozu v pokladně, případně v Návštěvní knize na webových stránkách www.caves.cz.

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.              Barbora Šimečková, v.r.                 Ing. Lubomír Přibyl, v.r. 

              závodní                                       vedoucí správy ZAJ                                ředitel SJČR

Průhonice, 1. února 2021

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Markéta Mičková

12.04.22

Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou prohlídku jeskyně, kterou jsme absolvovali se slečnou Natalií. Byla zo její první a mohu jen…

Margaret

12.04.22

Dech berouci podivana. Uzasna atmosfera. Velke diky sikovnemu panu pruvodci. Moje holky (7 a 10 let) se narodili v anglii - pruvodce bez mrknuti oka…