Roušky také v jeskyních! více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Okolí

Alexandrova rozhledna
Kamenná rozhledna na Dřínovském kopci 496 metrů. Volně přístupná rozhledna s částečným výhledem.

Zámek Blansko

Přestavěn z tvrze Žalkovskými z Žalkovic na konci 16. století; v letech 1643-1645 poškozen a opraven až koncem 17. století, v roce 1766 zámek získali majitelé sousedního Rájce Salmové, kterým patřil až do roku 1945. Ti upravili zámek na letní sídlo.

V hospodářských budovách u zámku bydlel v 19. století salmovský lékař a 1. průzkumník Moravského krasu MUDr. J. Wankel, u něhož několikrát pobýval malíř Josef Mánes.

Zámek Boskovice

Empírový zámek, přestavěný z bývalého dominikánského kláštera, na úpatí kopce pod hradní zříceninou, s expozicí bydlení šlechty počátkem 19. století.

Vstupní sloupovou síní se vchází na trojramenné schodiště a odtud do reprezentačních místností 1. patra, jejichž ústředním prostorem je hlavní taneční a hudební sál, zdobený iluzívní malbou.

Zřícenina Boskovice

Hrad, spojený se starobylým moravským rodem pánů z Boskovic. Původní hrad byl koncem 14. století zničen vojsky a obnoven až po roce 1398. Od roku 1458 byl hrad opět v rukou Boskoviců. Šimon Eder koupil Boskovice roku 1547, a po něm Morkovští ze Zástřizel. Dokončili opevnění a renesanční bránu s přilehlými budovami. Ditrichštejnům, kteří se sem přiženili, přestal gotickorenesanční hrad vyhovovat a počátkem 30. let 18. století vystavěli v bezprostřední blízkosti města barokní zámek.

Vysoká obvodová zeď, zpevněná mocnými opěráky a opatřená arkýři, uzavírá stísněný vnitřní dvůr tvaru protáhlého mnohoúhelníku. Palácová část přiléhá přibližně k jižnímu úseku pláště.

Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách
První písemná zpráva o Křtinách je v imunitní listině papeže Řehoře IX. z roku 1237, kde jsou uváděny jako majetek kláštera v Zábrdovicích. V letech 1210 - 1423 jsou zmínky o premonstrátském ženském klášteře . V tomto roce měl být zbořen husity. Před výstavbou dnešního chrámu zde stávaly dva středověké kostely. Starší, poprvé připomínaný v roce 1299, druhý gotický v 15. století.

Oba kostely byly kolem roku 1650 přestaveny a zvětšeny. Výstavba celého poutního komplexu byla etapovitá a zahrnovala kněžskou rezidenci, kapli sv. Anny a vlastní chrám. Pod kostelem se nachází krypta s kostnicí, jejíž existence byla pozapomenuta a znovu objevena při rekonstrukci kostela. O nádherný interiér chrámu se podělili přední umělci své doby. Od 70. let prochází chrám dosud nejrozsáhlejší rekonstrukcí.

V současné době požádalo brněnské biskupství pro tuto mariánskou svatyni o udělení význačného titulu "Basilika minor".

Poutě jsou od jara do podzimu, farní úřad vydává každoročně poutní kalendář.

Zámek Rájec
Existence šlechtického sídla v Rájci je doložena rokem 1236, kdy se podle něj píše rod pánů z Rájce. Ve 14. a 15. století se mluví o dvou tvrzích, po husitských válkách však byly obě pobořeny. Jednu z nich obnovil roku 1464 rod Drnovských z Drnovic a v roce 1570 ji přebudoval na renesanční zámek s hospodářským předhradím, které se v jádře zachovalo dodnes. Druhá stávala 1 km severně od vsi v poloze Hradisko. Po třicetileté válce vlastnila panství Johanka z Drnovic a po ní přešlo na rod jejího manžela - Roggendorfy. Ti jej roku 1763 prodali hraběti Salmovi Reiffersscheidtovi. V tomto roce zámek vyhořel a materiál z něj použili Salmové na novostavbu v sousedství. Rod vlastnil panství až do roku 1949.

Na terasovité plošině, vybudované ve svahu nad městem, byla postavena trojkřídlá budova půdorysu U, otevřená do čestného dvora. Vystupuje z ní vstupní rizalit na ose nádvoří a v průčelí do zahrady dominuje svou plasticitou sál předků, zakončený věžičkou. Plochu fasád člení šambrány oken a mělké pásy, naznačující vodorovné dělení pater a parapety. Bosáž zvýrazňuje nároží. Stavbu ukončuje dynamická mansardová střecha s množstvím vikýřů. Stejné zakrytí mají i 4 pavilóny, rozmístěné pravidelně po obou stranách dvora a propojené nižšími křídly s hlavní budovou. Po pravé straně vstupu byly přistavěny konírny. Obrazárna s náznakovou instalací. Prohlídka zámku začíná vstupní síní se sochami Venuše a Apollóna, litými v blanenských železárnách v polovině 19. století. Výzdobu doplňují portréty majitelů zámku. Ústředním prostorem je osmiboký slavnostní sál, vysoký přes dvě patra, s východem do parku. Tři místnosti po jeho pravé straně zaujímá empírová knihovna, obsahující kolem 4 000 svazků. Protějšek knihovny na druhé straně sálu tvoří reprezentační místnosti, upravené v 80. letech 19. století. Z této doby jsou i dřevěné vyřezávané stropy a železné krby z blanenských železáren. Největší místností je sál předků s podobiznami Salmů a Roggendorfů. V dalším sále rytiny podle děl slavných malířů Raffaela, Rubense a le Bruna. Letní jídelna má novorenesanční strop, podepřený korintskými sloupy. Vybavení doplňuje anglická kamenina, české rubínové sklo, porcelán z Loktu, sbírka křišťálových pohárů, čínský porcelán a další soubory skla a porcelánu, stejně jako zajímavé kusy nábytku z období baroka a exotické exempláře z Číny. V obdobném stylu jsou vybaveny i místnosti 1. patra: jídelna, dámský salón, ložnice, dětské pokoje a bývalá obrazárna s nizozemskými malbami námořních scén. Malby z Německa, Španělska, Nizozemí zdobí i další interiéry. Specifickou výzdobu květinovými zátišími má i kabinet ve stylu antického chrámku. Pod zámkem je farní kostel Všech svatých (původně středověký, přestavěný roku 1699) s náhrobkem majitelů zámku. V sousedství kostela dochována budova předhradí renesančního zámku. Bezbariérový přístup do přízemí zámku.

Dům přírody Moravského krasu

 - nachází se v srdci Moravského krasu na Skalním mlýně - východisku pro návštěvu Punkevních jeskyní a světoznámé propasti Macocha.

V návštěvnickém centru vám doporučí, jaká zajímavá známá i utajená místa Moravského krasu navštívit, poradí s plánováním pobytu i jednotlivých výletů. Prostřednictvím interaktivní expozice se můžete netradiční formou seznámit s fenomény a příběhy zdejší krasové krajiny.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Erik

30.08.20

Dobrý den, dnes jsme opět po delší době s rodinou navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a byli jsme mile překvapeni profesionálním přístupem a…

Radek

29.08.20

Dobrý den, 29.8. jsem si udělal výlet do Teplic nad Bečvou a po létech opět navštívil jeskyně. Musím pochválit velmi milou průvodkyni slečnu Alžbětu,…