Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Punkevní jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

ORGANIZOVÁNÍ VSTUPŮ DO JESKYNĚ

 • Prohlídka jeskyně trvá přibližně 60 minut;
 • nejvyšší počet návštěvníků v jedné skupině je 54 dospělých osob nebo 70 dětí;
 • písemně nebo telefonicky předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyně přednost před ostatními turisty;
 • neohlásí-li se objednaná výprava 40 minut před vstupem u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní;
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek shromáždí ve stanovenou dobu před vchodem do jeskyně;
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů vedoucího nebo dispečera provozu;
 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny;
 • Návštěvníkům na invalidním vozíku

- je přístupná suchá část Punkevních jeskyní Tunelovou chodbou na dno propasti Macochy a zpět (celkem 930 m),
- trasa nesplňuje přísné parametry bezbariérového přístupu (spád až 16 %), proto je podmínkou zdatnější doprovod a předchozí   rezervace vstupu.
- parkování vozidel vozíčkářů je povoleno přímo v areálu Punkevních jeskyní (příjezd přes Skalní mlýn).


PROHLÍDKA JESKYNÍ

 • po dobu prohlídky jeskyně jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a převozníka a nerušit jejich výklad;
 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se zábradlí a sledovat upozornění průvodce. Na vodní plavbě je zakázáno dávat ruce přes okraj lodě;
 • při jakékoliv nepředvídané události (například výpadek elektrického proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření;
 • pořizovat obrazové záznamy lze pouze bez stativu, selfie tyče a blesku. Fotografující nesmí zdržovat prohlídku, vzdalovat se od skupiny a omezovat ostatní návštěvníky. Při porušení tohoto pokynu může průvodce fotografování zakázat. Snímky ani videozáznamy nesmí být použity pro komerční účely bez souhlasu Správy jeskyní ČR.
 • Fotografování na vodní plavbě je zakázáno;
 • s ohledem na chlad, vysokou vzdušnou vlhkost a náročnost prohlídkové trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let a vážně nemocným osobám;
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 8 °C, proto se doporučuje teplejší oblečení.

Vstup do jeskyně je zakázán

 • psům a jiným zvířatům (bez výjimky);
 • osobám podnapilým;
 • osobám bez doprovodu průvodce;
 • dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo vedoucího skupiny (učitele, vychovatele, dozorce, atd.).

OCHRANA PŘÍRODY A ZAŘÍZENÍ JESKYNĚ

V jeskyni je zakázáno:

 • vstupovat se zvířaty (bez výjimky);
 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně;
 • vstupovat do prostor mimo chodníky prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;
 • odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory;
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky, stativy apod.;
 • kouřit, pít, jíst;
 • dotýkat se elektrického a jiného technického zařízení;
 • rušit netopýry a vrápence.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného;
 • při závažném porušení řádu (zejména v případě poškození krápníkové výzdoby ) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání;
 • přání, pochvaly, připomínky, stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně objektu.

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle zákona ČNR č. 114 / 92, o ochraně přírody a krajiny. Proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy (skalní útvary, dřeviny, rostliny aj.) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50.000,- Kč.

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.                                                            Jiří Hebelka, v.r.                                                                   Ing. Lubomír Přibyl, v.r.

 závodní                                                                                                vedoucí SJMK                                                                             ředitel SJČR   

Hynek Pavelka, v.r.

vedoucí Punkevních jeskyní

Průhonice, 1. února 2021

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…