Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 1. 8. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Mladečské jeskyně

Charakteristika / Vývoj jeskyní

Stropní část chodby k Modré jeskyni, foto P. Zajíček, archiv SJ ČR

VZNIK A VÝVOJ MLADEČSKÝCH JESKYNÍ

Na současné podobě složitého podzemního labyrintu pod východním výběžkem vrchu Třesín (345 m n. m.) se podílela korozní i erozní činnost podpovrchových toků, korozní působení atmosférické vody pronikající do vrstev vápenců, i opakované tektonické pohyby na zlomech Hané. Jeskynní soustava prochází z údolí Hradečky do širokého údolí Moravy a vznikla jako subhorizontální průtoková freatická jeskyně vytvořená ponornými vodami Hradečky. Labyrint rovnoběžných i příčných chodeb tří hlavních směrů a tří jeskynních pater ovlivnil průběh zvrásněných vápencových vrstev a geologických zlomů. Prostorné dominantní síně spojují většinou úzké, vysoké chodby, vzhůru se zužující a přecházející do puklin a komínů. Na křížení zlomů a v oslabených zónách vápenců docházelo k řícení stěn a stropů a vzniklé prostory se zaplňovaly sutí. Mladečské jeskyně jsou charakteristické rozměrnými jeskynními kulisami a skalními, často perforovanými přepážkami a pilíři. Na několika místech vedou k povrchu vysoké, mohutnými zaklíněnými bloky uzavřené komíny, zaklíněné skalní bloky a kameny jsou často i ve vysokých puklinách stropů. Detailní modelace stěn a stropů dokládá průběh i období stagnace podzemního toku, jehož vody se dnes objevují již jen v dosud málo poznaném spodním patře.

Komíny a dnes již neznámými vchody bylo do jeskyní postupně splavováno velké množství hlinitých, jílovitých a písčitých sedimentů. V nich bylo nalezeno nejen velké množství kosterních pozůstatků pleistocénních obratlovců, ale také četné kosterní pozůstatky lidí a jejich nástroje. Badatelské výkopy i výklizy hlin při zpřístupňování už dnes neumožňují zjistit původní rozsah a uspořádání sedimentů a přesnější nálezové pozice. Převažující erozní a korozní modelaci stěn, doplňují v některých partiích jeskyní sintrové kůry a krápníková výzdoba, kterou lze místy korelovat s archeologicky významnými polohami jeskynních sedimentů. Dnešní Mladečské jeskyně jsou pravděpodobně jen částí velké podzemní soustavy značného geologického stáří a složitého geologického vývoje.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Hana s dcerami

12.09.21

Včera jsme navštívili vaše jeskyně a pětiletá dcera mi už na začátku říkala, že je šťastná, že jsme sem šly:-). Opravdu krásný zážitek umocňovala…

Ota

28.08.21

Dne 28.8.2021 jsme jeli s rodinou na výlet do jeskyně Balcarka. Byla to příjemně strávená hodinka v neuvěřitelně krásné jeskyni. Hezký výklad od…