Zpřístupněné jeskyně jsou od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY a prodej eVstupenek pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Mladečské jeskyně

Charakteristika / Ochrana a výzkum

OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ MLADEČSKÝCH JESKYNÍ

Tak, jako všechny jeskyně v České republice, jsou i Mladečské přísně chráněny zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jejich ochrana však byla zajištěna již dříve a to 31.12.1933 vyhláškou Ministerstva školství a národní osvěty č.143.547/33 (nyní národní přírodní památka Třesín). V roce 1993 byla ochrana plošně rozšířena na větší území vyhlášením přírodní památky Třesín vyhláškou Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví č.3/93. Celé území se nachází v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, zřízené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.464/90 v roce 1990. Jeskyně jsou také přísně chráněnou kulturní památkou podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nad jejich technickým stavem a bezpečností provozu vykonává vrchní státní dozor též státní báňská správa podle zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Pro svůj mimořádný význam jsou Mladečské jeskyně spolu s ostatními zpřístupněnými jeskyněmi od roku 1991 ve správě, přímé péči a provozu odborné organizace státní ochrany přírody, nyní Správy jeskyní České republiky. Návštěvníkům jsou přístupny podle stanoveného režimu, který limituje dobu návštěvní sezóny, počty a frekvenci skupin návštěvníků tak, aby zůstal zachován přirozený vývoj jeskynního ekosystému i podmínky zimujících letounů. Jeskyně samozřejmě slouží i výzkumu a odborným exkurzím. Příležitostně se v působivé atmosféře podzemních prostor konají i koncerty komorní hudby. Unikátní jeskynní systém je předmětem zájmu odborníků různých vědních oborů. Pokračuje výzkum a datování jeskynních sedimentů a sintrů, je monitorován stav a změny mikroklimatu, sledován vývoj populací netopýrů a vrápenců a prováděn podrobný biospeleologický výzkum bezobratlých živočichů. Jak už bylo zmíněno, zejména význam výzkumů archeologických a paleontologických dosahuje světového měřítka. Jeskyně jsou také zimovištěm několika druhů netopýrů a vrápenců, mezi nimiž početně dominuje vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a významnými jsou i netopýr brvitý (Myotis emarginatus) a netopýr vodní (Myotis daubentonii).

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…