Zpřístupněné jeskyně jsou od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY a prodej eVstupenek pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Mladečské jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

Návštěvní řád

 • Jeskyně jsou přístupny veřejnosti podle řádu schváleného vždy na příslušný rok Správou jeskyní ČR a uvedeného na webových stránkách Maldečské jeskyně.
 • V pondělí zavírací den, pokud je pondělí svátek přesouvá se zavírací den na následující den.
 • Prohlídka trvá asi 40 minut, poslední prohlídka se zahajuje v 16:30 hodin, v měsíci dubnu a říjnu v 15 hodin.
 • Vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny. V případě déle trvajícího uzavření,oznámí se tato skutečnost veřejnosti vývěskou na objektu, sdělením v tisku, rozhlase nebo další jinou vhodnou formou.

Vstupné

 • Za prohlídku se platí vstupné předem. Výše vstupného, poplatků za užití fotoaparátu či videokamery a rozsah poskytovaných slev je určen v příloze návštěvního řádu.
 • Pro použití vlastního fotoaparátu, mobilního telefonu nebo videokamery v jeskyních je nutno zakoupit v pokladně povolení současně se vstupenkou, jinak je fotografování zakázáno. Fotografie a videosnímky takto pořízené v jeskyních není dovoleno využívat ke komerčním účelům.
 • Vstupenka platí jen k jedné návštěvě jeskyní. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.

Prohlídka jeskyní

 • Prohlídka se koná za účasti průvodce ve skupinách o počtu nejméně 5 návštěvníků, max.počet je 50 návštěvníků. Doby zahájení jednotlivých prohlídek jsou zveřejněny u vstupu do jeskyní. Méně než 5 osob zahájí prohlídku za 30 minut po stanovené době začátku prohlídky. Předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyní přednost před ostatními návštěvníky.
 • Hromadným výpravám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu po předchozí písemné či telefonické dohodě. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 min. před sjednanou dobou u pokladny objektu, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní.
 • Prohlídka jeskyní v určené prohlídkové trase se může konat jen za stálé přítomnosti průvodce a v určené skupině. Průvodce podává návštěvníkům výklad. Návštěvníci jsou povinni se na exponovaných částech prohlídky držet zábradlí. U výprav organizovaných cestovní kanceláří je průvodce CK povinen provázet svou skupinu, případně tlumočit do cizího jazyka. Návštěvníci jsou povinni řídit se při prohlídce pokyny průvodce.

Ochrana přírody

 • Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníka objektu. Při neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků a ochrany přírody, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 • Osobám důvodně podezřelým z opilosti je vstup do jeskyní zakázán.
 • Vstup do jeskyní není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném či nevhodném oděvu.
 • V jeskyních není dovoleno jakkoliv poškozovat a ohrožovat přírodní hodnoty, jakož i technické zařízení a není dovoleno zejména:
  • dotýkat se nebo manipulovat s elektrickým a zabezpečovacím zařízením a telefonními přístroji
  • ulamovat krápníky, sintrové vrstvy nebo brát a odnášet úlomky těchto krasových jevů
  • psát a malovat po stěnách a krasových útvarech
  • kouřit v jeskyních a areálu objektu
  • vstupovat či vnášet do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry
  • znečišťovat prostory.
  • V případě zjištění poškození zařízení nebo krápníkové výzdoby, bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.
 • V zájmu provozu a návštěvníků samotných je zakázáno:
  • vzdalovat se při prohlídce od průvodce nebo od prováděné skupiny,
  • vstupovat do znepřístupněných částí jeskyní,
  • rušit hlukem/hudbou, zpěvem, tranzistorovými přijímači, hlasitými projevy/ výklad průvodce nebo jakkoliv ztěžovat návštěvníkům prohlídku,
  • jíst a pít, vstupovat do jeskyní se zmrzlinou,nápoji apod.
  • jinak narušovat klid a pořádek.

Jeskyně jsou národní přírodní památkou Třesín, chráněnou podle zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny na území CHKO Litovelské Pomoraví. Proto jsou návštěvníci jeskyní povinni respektovat i na povrchu /ve volné přírodě/ i v podzemí všechny ochranné podmínky, neničit a nepoškozovat přírodní jevy a provozní zařízení. Porušení ochranných podmínek či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci až do výše 50.000,- Kč.

Závěrečné ustanovéní

 • Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu v KNIZE PŘÁNÍ A STÍŽNOSTÍ, která jim bude na požádání předložena vedoucím objektu.
 • Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2006

RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel SJ ČR
závodní
Dne 2. 1. 2007
Drahomíra Coufalová
vedoucí správy MJ

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…