Doporučení pro návštěvníky jeskyní více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Mladečské jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

Organizování vstupů do jeskyní

 • jeskyně jsou veřejnosti přístupné pouze s průvodcem, podle stanovené provozní doby a za vstupné, uvedené na vývěsce u pokladny;
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenky shromáždí v určenou dobu před vchodem do jeskyní;
 • časy jednotlivých prohlídek jsou zveřejněny u pokladny; počet návštěvníků v jedné skupině je nejméně 5 osob a nejvýše 50 osob; pro méně než 5 osob bude zahájena prohlídka 30 minut po stanoveném čase, nedostaví-li se více návštěvníků; předem objednané skupiny mají přednost před ostatními návštěvníky;
 • vstup do jeskyní organizuje průvodce dle pokynů nadřízeného;
 • prohlídka jeskyní trvá přibližně 40 minut;
 • protože teplota v jeskyních se pohybuje kolem 8 °C, doporučuje se teplejší oblečení;
 • hromadným výpravám lze po předchozí písemné či telefonické dohodě zajistit prohlídku v rámci provozních podmínek na určitý den a hodinu; neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou u pokladny, ztrácí přednostní právo;
 • vstupenka platí jen k jedné návštěvě jeskyní a zakoupené vstupenky se nepřijímají zpět;
 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny.

Prohlídka jeskyní

 • prohlídka jeskyní je možná pouze v určené prohlídkové trase za stálé přítomnosti průvodce, který podává výklad;
 • návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce, nevzdalovat se od skupiny a na exponovaných místech prohlídky zvýšit opatrnost a držet se zábradlí;
 • u organizovaných výprav je její vedoucí povinen provázet skupinu a dle potřeby tlumočit do cizího jazyka alespoň bezpečnostní pokyny;
 • pořizovat obrazové záznamy lze pouze bez stativu, selfie tyče a blesku; fotografující nesmí zdržovat prohlídku, vzdalovat se od skupiny a omezovat ostatní návštěvníky; při porušení tohoto pokynu může průvodce fotografování zakázat; snímky ani videozáznamy nesmí být použity pro komerční účely bez souhlasu Správy jeskyní ČR;
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření;
 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek elektrické energie) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce.

Je zakázáno

 • vstupovat do jeskyní osobám podnapilým či pod vlivem návykových látek;
 • vstupovat do jeskyní dětem do 10 let věku bez doprovodu dospělé osoby;
 • vzdalovat se v jeskyních od skupiny a vstupovat mimo chodníky;
 • vodit či vnášet do jeskyní zvířata;
 • vnášet do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, předměty ve tvaru tyčí a pod.;
 • poškozovat krápníkovou výzdobu, stěny jeskyní a rušit netopýry a vrápence;
 • kouřit, konzumovat potraviny, odhazovat odpadky či jinak znečišťovat jeskynní prostory;
 • dotýkat se elektrických a jiných technických zařízení.

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území dle zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat jak v podzemí, tak i na povrchu všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy (skalní útvary, dřeviny, rostliny) a pohybovat se pouze po veřejně přístupných komunikacích. Porušení podmínek ochrany přírody či poškození zvlášť chráněných částí přírody fyzickými osobami podléhá sankci až 50.000,- Kč.

Při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyní předčasně ukončena a návštěvník vykázán bez náhrady vstupného.       Připomínky, přání a stížnosti mohou návštěvníci uplatnit v Knize přání a stížností v pokladně jeskyní nebo na www.caves.cz.

     RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.                                              Drahomíra Coufalová, v.r.                                           Ing. Lubomír Přibyl, v.r.

                 závodní                                                               vedoucí Správy Mladečských jeskyní                                          ředitel SJ ČR

   Průhonice, 1. února 2021Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Markéta Mičková

12.04.22

Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou prohlídku jeskyně, kterou jsme absolvovali se slečnou Natalií. Byla zo její první a mohu jen…

Margaret

12.04.22

Dech berouci podivana. Uzasna atmosfera. Velke diky sikovnemu panu pruvodci. Moje holky (7 a 10 let) se narodili v anglii - pruvodce bez mrknuti oka…