Doporučení pro návštěvníky jeskyní více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koněpruské jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

Jeskyně jsou součástí území zvláště chráněného dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat jak v podzemí, tak i na povrchu všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy (skalní útvary,dřeviny, rostliny) a pohybovat se pouze po veřejně přístupných komunikacích. Porušení podmínek ochrany přírody či poškození zvlášť chráněných částí přírody fyzickými osobami podléhá sankci až 50.000,- Kč.

Organizování vstupů do jeskyně

 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech;
 • nejnižší počet návštěvníků ve skupině 10 osob (mimo individuální prohlídku), nejvyšší 45 osob;
 • provozní doba a výše vstupného se řídí předpisem, který je volně přístupný u pokladny;
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenky shromáždí ve stanovenou dobu na seřadišti před sestupem ke vchodu do jeskyně;
 • zakoupení individuální prohlídky (max. pro 4 osoby) nezakládá nárok na přednostní prohlídku, nýbrž pouze na prohlídku mimo řádné vstupy skupin;
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce dle pokynů nadřízeného;
 • prohlídka trvá přibližně 60 minut;
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 10 °C, doporučuje se proto teplejší oblečení.

Prohlídka jeskyní

 • vstup do jeskyně bez doprovodu průvodce je přísně zakázán;
 • hromadné výpravy by během prohlídky měly být doprovázeny svými vedoucími;
 • nemá-li provoz jeskyně k dispozici pro zahraniční skupinu průvodce se znalostí požadovaného jazyka, vedoucí skupiny je povinen svou skupinu poučit o chování a povinnostech návštěvníků vyplývajících z návštěvního řádu;
 • po dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce, dbát jeho upozornění a nerušit jeho výklad;
 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích /kde se doporučuje přidržovat zábradlí a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti;
 • pořizovat obrazové záznamy lze pouze bez stativu, selfie tyče a blesku; fotografující nesmí zdržovat prohlídku, vzdalovat se od skupiny a omezovat ostatní návštěvníky; při porušení tohoto pokynu může průvodce fotografování zakázat; snímky ani videozáznamy nesmí být použity pro komerční účely bez souhlasu Správy jeskyní ČR;
 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek el. energie) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření;
 • ·Během provádění při baterkách bude zapůjčena v průměru jedna baterka na čtyři osoby.

V jeskyni je zakázáno

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně;
 • vstupovat mimo chodníky prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod.;
 • kouřit, jíst a pít, odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečisťovat jeskynní prostory;
 • vodit či vnášet do jeskyně psy či jiná zvířata;
 • rušit netopýry či vrápence;
 • dotýkat se elektrického či jiného zařízení.

Vstup do jeskyně

 • je zakázán osobám podnapilým;
 • je zakázán dětem do věku 10ti let bez doprovodu dospělé osoby;
 • vzhledem k náročnosti trasy se nedoporučuje vstup dětem mladším 3 let.

Závěrečná ustanovení:

 • při nedodržení podmínek tohoto „Návštěvního řádu" může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného;
 • při závažném porušení „Návštěvního řádu" (zejména při poškození krápníkové výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání;
 • přání, pochvaly, připomínky nebo stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v „Knize přání a stížností", která na požádání bude v pokladně předložena.

RNDr Jaroslav Hromas, v.r.                                          Alexandr Komaško, v.r.                                                                 Ing. Lubomír Přibyl, v.r.

          závodní                                                            vedoucí Správy Koněpruských jeskyní                                                         ředitel SJČR

     Průhonice, 1. února 2021

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Markéta Mičková

12.04.22

Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou prohlídku jeskyně, kterou jsme absolvovali se slečnou Natalií. Byla zo její první a mohu jen…

Margaret

12.04.22

Dech berouci podivana. Uzasna atmosfera. Velke diky sikovnemu panu pruvodci. Moje holky (7 a 10 let) se narodili v anglii - pruvodce bez mrknuti oka…