Roušky také v jeskyních! více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koněpruské jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

Jeskyně jsou součástí území zvláště chráněného dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat jak v podzemí, tak i na povrchu všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy (skalní útvary,dřeviny, rostliny) a pohybovat se pouze po veřejně přístupných komunikacích. Porušení podmínek ochrany přírody či poškození zvlášť chráněných částí přírody fyzickými osobami podléhá sankci až 50. 000,- Kč.

Organizování vstupů do jeskyně

 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech
 • nejnižší počet návštěvníků ve skupině 10 osob (mimo individuální prohlídku), nejvyšší 45 osob
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenky shromáždí ve stanovenou dobu na seřadišti před sestupem ke vchodu do jeskyně
 • zakoupení individuální prohlídky (max. pro 4 osoby) nezakládá nárok na přednostní prohlídku, nýbrž pouze na prohlídku mimo řádné vstupy skupin
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce dle pokynů nadřízeného
 • prohlídka trvá přibližně 60 minut
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 10° C, doporučuje se proto teplejší oblečení

Prohlídka jeskyní

 • vstup do jeskyně bez doprovodu průvodce je přísně zakázán
 • hromadné výpravy by během prohlídky měly být doprovázeny svými vedoucími
 • nemá-li provoz jeskyně k dispozici pro zahraniční skupinu průvodce se znalostí požadovaného jazyka, vedoucí skupiny je povinen svou skupinu poučit o chování a povinnostech návštěvníků vyplývajících z návštěvního řádu
 • po dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce, dbát jeho upozornění a nerušit jeho výklad
 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích je nutné přidržovat se zábradlí a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek el. energie) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření

V jeskyni je zakázáno

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně
 • vstupovat mimo chodníky prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod.
 • kouřit, jíst a pít
 • odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečisťovat jeskynní prostory
 • vodit či vnášet do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry či vrápence
 • fotografovat či filmovat bez zaplacení poplatku
 • dotýkat se elektrického či jiného zařízení

Vstup do jeskyně

 • je zakázán osobám podnapilým
 • je zakázán dětem do věku 10-ti let bez doprovodu dospělé osoby
 • vzhledem k náročnosti trasy se nedoporučuje vstup dětem mladším 3 let

Závěrečná ustanovení:

 • při nedodržení podmínek tohoto „Návštěvního řádu" může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena a to bez náhrady vstupného
 • při závažném porušení „Návštěvního řádu" (zejména při poškození krápníkové výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání
 • přání, pochvaly, připomínky nebo stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v „Knize přání a stížností", která na požádání bude v pokladně předložena.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Erik

30.08.20

Dobrý den, dnes jsme opět po delší době s rodinou navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a byli jsme mile překvapeni profesionálním přístupem a…

Radek

29.08.20

Dobrý den, 29.8. jsem si udělal výlet do Teplic nad Bečvou a po létech opět navštívil jeskyně. Musím pochválit velmi milou průvodkyni slečnu Alžbětu,…