Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 1. 8. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Výpustek

Navštivte nás / Návštěvní řád

Návštěvní řád jeskyně Výpustek

ORGANIZOVÁNÍ VSTUPU DO JESKYNĚ

 • výše vstupného, rozsah poskytovaných slev a výše případných poplatků na použití záznamových zařízení je uvedena v příloze návštěvního řádu;
 • prohlídka jeskyně trvá cca 75 minut;
 • minimální počet návštěvníků ve skupině je 5 osob, při nižším počtu zájemců se prohlídka uskuteční nejpozději do 1 hodiny od zakoupení vstupenky;
 • nejvyšší počet návštěvníků ve skupině je 45 osob;
 • předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyně přednost před ostatními turisty;
 • neohlásí-li se objednaná výprava 20 minut před vstupem u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyně;
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek shromáždí ve stanovenou dobu před vchodem do jeskyně;
 • doby vstupů do jeskyně jsou uvedeny u pokladny a na zakoupené vstupence;
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů vedoucího nebo dispečera;
 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny.

PROHLÍDKA JESKYNĚ

 • po dobu prohlídky jeskyně jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce, nerušit jeho výklad a hlukem neomezovat ostatní návštěvníky;
 • na celé prohlídkové trase a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti a sledovat upozornění průvodce;
 • při jakékoliv nepředvídané události (výpadek proudu apod.) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;
 • jakékoliv poranění a nevolnost v průběhu prohlídky je návštěvník povinen neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření;
 • pořizovat obrazové záznamy lze pouze bez stativu, selfie tyče a blesku; fotografující nesmí zdržovat prohlídku, vzdalovat se od skupiny a omezovat ostatní návštěvníky; při porušení tohoto pokynu může průvodce fotografování zakázat; snímky ani videozáznamy nesmí být použity pro komerční účely bez souhlasu Správy jeskyní ČR;
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 8 °C , proto se doporučuje teplejší oblečení;
 • prohlídková trasa je bezbariérová pouze s vlastním doprovodem;
 • vstupovat do jeskyně se zvířaty je bez výjimky zakázáno.

Vstup do jeskyně je zakázán:

 • osobám důvodně podezřelým z opilosti;
 • osobám bez doprovodu průvodce;
 • dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo vedoucího skupiny (učitele, vychovatele, dozorce apod.);
 • osobám se silně znečištěným oděvem a obuví.

OCHRANA PŘÍRODY A ZAŘÍZENÍ JESKYNĚ

V jeskyni je zakázáno:

 • dotýkat se vystavených exponátů, elektrické instalace nebo jiných technických zařízení a manipulovat s nimi;
 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně (nápisy, rytím apod.);
 • vynášet z podzemí jakékoliv úlomky horniny a vzorky krasových jevů;
 • vstupovat do prostor mimo vymezenou prohlídkovou trasu a vzdalovat se od skupiny;
 • odhazovat odpadky, nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory;
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky, stativy, selfie tyče apod.;
 • jakkoli zdržovat prohlídku, omezovat pořizováním obrazových záznamů ostatní návštěvníky. 
 • kouřit, jíst, pít a vstupovat do jeskyně s nápoji a zmrzlinou;
 • plašit a rušit živočichy (netopýry apod.) v jeskyni.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka předčasně ukončena bez náhrady vstupného;
 • při závažném porušení návštěvního řádu (zejména při poškození krápníkové výzdoby a instalovaných exponátů), bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení, nebo trestní stíhání;
 • přání, pochvaly, připomínky a stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně objektu.

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle Zákona ČNR č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy (skalní útvary, dřeviny, rostliny aj.) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích a nevstupovat mimo ně. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50.000,-Kč.

RNDr Jaroslav Hromas, v.r                 Jiří Hebelka, v.r                     Ing. Lubomír Přibyl, v.r.

            závodní                                         vedoucí SJ MK                               ředitel SJČR

                                                           Bc. Hana Horáková, v.r.

                                                          vedoucí jeskyně Výpustek

Průhonice, 1. února 2021

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Hana s dcerami

12.09.21

Včera jsme navštívili vaše jeskyně a pětiletá dcera mi už na začátku říkala, že je šťastná, že jsme sem šly:-). Opravdu krásný zážitek umocňovala…

Ota

28.08.21

Dne 28.8.2021 jsme jeli s rodinou na výlet do jeskyně Balcarka. Byla to příjemně strávená hodinka v neuvěřitelně krásné jeskyni. Hezký výklad od…