Zpřístupněné jeskyně jsou od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY a prodej eVstupenek pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Turoldu

Charakteristika / Ochrana a výzkum

Ochrana a výzkum

Geopark pod Turoldem, foto I. Mrázková

Vrch Turold patří k nejstarším "přírodním památkám" na území ČR. Již od 10.května 1946 je chráněn vyhláškou Okresní komise v Mikulově na „ochranu přírodních památek“.

Na přírodní rezervaci o ploše 16,84 ha byl přehlášen zákonem č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny. Přesto, že svahy Turoldu pokrývá step s významnou teplomilnou vegetací a s desítkami zvláště chráněných druhů rostlin i žiovčichů, jako hlavní důvod ochrany je uváděno „významné geologické, paleontologické a archeologické naleziště a zimoviště netopýrů“. Proto je lokalita také součástí evropské sítě chráněných území NATURA 2000.

Přírodní památka Turold se nachází v chráněné krajinné oblasti Pálava, zřízené výnosem Ministerstva kultury v roce 1976 „k ochraně Pavlovských vrchů a části lužních lesů pod Dolní Novomlýnskou nádrží“ (celkem 7 tis. ha), která je od roku 1988 také biosférickou rezervací UNESCO.

Přísné ochranné podmínky se vztahují na podzemní prostory i celý povrchový areál rezervace a hospodaření zde je regulováno tzv. plánem péče. Při inventarizaci květeny Turoldu v létech 1992-1997 bylo nalezeno 330 druhů a kříženců vyšších rostlin, z toho 33 zvláště chráněných. Proto jsou z krasové stepi systematicky odstraňovány nálety dřevin a realizována podpůrná opatření k zachování vzácných sopolečenstev. Také na dno bývalého lomu, které bylo po zahlazení skládek odpadu rekultivováno, se postupně vrací přirozená společenstva Pálavy.

Bývalým lomem až k jeskyni prochází naučná stezka s několika zastaveními, na nichž je představena živá i neživá příroda jihomoravského krasu. Obnažené skalní stěny jsou názorným profilem geologické stavby Turoldu i ukázkou jeho zkrasovění. Stezku doplňuje geopark – malá expozice velkých bloků hornin, které reprezentují hlavní geologické jednotky Moravy.

Žralok, foto J. Kolařík

Zachování a ochranu jeskyně respektuje vhodná technologie zpřístupňovacích zásahů, použití materiálů a zařízení, která nezatěžují prostředí a charakter podzemních prostor – s minimem betonu, s dřevěnými vloženými schodišti, s reflektory vyzařující jen omezené množství tepla. Vzácná výzdoba v dosahu návštěvníků je přitom střežena elektronicky. Soustavně je sledována také nezbytná stálost mikroklimatických poměrů v podzemí, zejména teploty, vlhkosti a koncentrace plynů.

Návštěvní provoz jeskyně je přizpůsoben režimu tohoto významného zimoviště netopýrů. Veřejnosti je proto jeskyně přístupna pouze od dubna do října a v jednotlivých výpravách je dodržován stanovený počet osob. I přes toto omezení projde podzemím Turoldu za sezónu okolo 25 tisíc návštěvníků, kterým se dostane i vícejazyčného výkladu.

Jedinečná krása jeskyně se občas stává také atraktivní kulisou filmových a televizních scén pohádkových a dobrodružných filmů.

Ve spolupráci s Českou speleologickou společností a vědeckovýzkumnými institucemi pokračuje v nezpřístupněných prostorách Jeskyně Na Turoldu speleologický průzkum a dokumentace, přičemž jsou objevovány i další nové prostory.

Přírodní rezervace Turold s jeskyní, naučnou stezkou a geoparkem, prezentuje přírodu, její vývoj a zákonitosti. Slouží k výuce geologie a přírodovědy nejen pro školáky, ale i odborníkům od nás i ze zahraničí. Ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Pálava jsou v areálu Turoldu a jeskyně pořádány geologické a přírodovědné přednášky a výukové hodiny.

Správcem a provozovatelem Jeskyně Na Turoldu je jedno z pracovišť státní ochrany přírody, Správa jeskyní České republiky, příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí, která zde má zřízeno jedno ze svých stálých pracovišť.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…