Zpřístupněné jeskyně jsou od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY a prodej eVstupenek pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Pomezí

Charakteristika / Historie

jnp-p-zaj-dok-106-vystupni-stola-2009.jpg

V počátcích lomové těžby mramoru byly Na Pomezí v tzv. Havrankově lomu ve svahu cca 200 m jjv. od nynějšího vchodu do jeskyní se objevovaly drobnější krasové dutiny (1934 j. Utajená, 1935 Komínová...). Zde byl dne 31. 7. 1936 po provedeném odstřelu odkryt otvor do velké jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou a sintrovými náteky, která byla v době svého objevu nazvána „Gemärke-Höhle" (J. Simon, l936, G. Ditrich, l937, l939). Objev jeskyně ohlásil majitel lomu R. FRANKE památkovému úřadu. Státní památkový úřad v Brně nechal tehdy jeskyni prozkoumat. Výsledkem tohoto výzkumu bylo zjištění, že se jedná o poměrně členitou a rozsáhlou jeskyni s bohatými krápníkovými útvary. Jeskyně nebyla po objevu uzavřena a byla často navštěvována místními obyvateli i náhodnými turisty, kteří zde ničili a vylamovali krápníkovou výzdobu. Jeskyně tak byla postupně a systematicky devastována.

Pravděpodobně v souvislosti s objevem jeskyní byla těžba vápence zastavena. O jeskyni se zajímali místní němečtí občané. Dokládá to nápis „Kurt - Höhle" v Bahenním dómu datovaný 21. 10. 1937. A. Pakr uvádí, že jeskyně Na Pomezí objevil v roce 1935 Karl Kurt HAUKE, z Frývaldu (Jeseník), který se v této oblasti skrýval a hledal přírodní úkryty. Tento sudetský němec, aktivní henleinovec, byl zapojen v 30. letech do provokativních akcí.

Po skončení druhé světové války a přílivu českého obyvatelstva se obnovil zájem o poznání a průzkum oblasti, který podpořily i úřady, odborné ústavy a vysoké školy. Z podnětu Cestovní informační služby v Jeseníku a členů turistického oddílu Sokola Jeseníku byl zahájen v létě 1949 průzkum do té doby známých a již odkrytých prostor. Jeden z motivů byl též z podnětu SNB, protože několik výrostků odnášelo z jeskyní vylámané krápníky. Vedení Sokola požádalo správu Moravského krasu v Brně o vyslání odborníka. Obhlídku provedl dne 1. 8. 1949 vedoucí krasového oddělení Moravského zemského muzea v Brně, Dr. M. Pokorný, který po prohlídce doporučil bližší průzkum jeskyňářskou skupinou Moravského krasu. Skupina ve složení Kyněra, Šebela, Čubuka, Balák přijela 12. srpna 1949 a pod vedením O. Ondrušky provedla detailní průzkum celého území Na Pomezí.

Současně vytváří turistický oddíl KČT Sokol Jeseník výzkumnou skupinu, jejímž vedoucím byl zpočátku Karel Všetička st., pracovník ONV v Jeseníku s členy K. Netopil, O. Šmíd, L. Kuchejda, A. Kocourek, L. Uhlíř, J. Kulišťák, M. Štolpa, R. Čuma, K. Kořínek, F. Künzel, J. Ježko a K. Všetička ml. V neděli 28. 8. 1949 při povrchové obhlídce skalní stěny objevili členové průzkumné skupiny v malém zaniklém kamenolomu otvor o velikosti 50 x 25 cm. Zápisu z doby uvádí: „Citelný jeskynní chlad a časté průlety netopýrů zde naznačily, že se jedná o vstup do většího jeskynního systému...". Po odklizení napadené suti u vstupního otvoru pronikla průzkumná skupina po velmi namáhavém sestupu, který vedl úzkým průlezem a změtí vápencových bloků do první jeskynní prostory, kterou objevitelé nazvali „Kostelík" . První členové skupiny Sokol Jeseník, kteří při této akci poprvé sestoupili do jeskyní jsou K. Všetička ml., J. Netopil, J. Kulišťák a O. Šmíd Za „Kostelíkem" byly postupně objeveny další jeskynní prostory a již 31. 8. 1949 pronikli jeskyňáři kolem „Vodního dómu" až do nejnižší části nynější návštěvní trasy ke „Zvonici" a „Klenotnici".
Na výzkumu, zpracování a dokumentaci jeskyní Na Pomezí se podíleli brněnský geolog prof. Dr. K. Zapletal, prof. Dr. V. Král z Geografického ústavu Karlovy university v Praze se svými asistenty provedli první mapování a sestavení 1. speleologického plánu jeskyní Na Pomezí, prostor známých k 1. 9. 1950 a doc. Dr. V. Panoš, který se zpracoval projekt a řídil práce na rozsáhlých úpravách návštěvní trasy jeskyněmi a další odborníci.
Po těchto objevech a ověření značného rozsahu jeskynních prostor s velmi bohatou krápníkovou výzdobou byla na 16. 9. 1949 do Jeseníku svolána pracovní porada se zástupci Ministerstva školství věd a umění, KNV v Olomouci, ONV v Jeseníku, Státního Památkového úřadu pro zemi Moravskoslezskou, Palackého university v Olomouci, Slezského studijního ústavu v Opavě, zástupců n.p. Moravskoslezského kamenoprůmyslu, ředitelství Státních lesů aj. Zde Dr. V. Homola, geolog a speleolog MŠVÚ požádal zástupce n.p. Moravskoslezského průmyslu kamene, aby byly v lomu nad jeskyněmi omezeny trhací práce!!!

jnp-pzaj-dok-102-bahenni-dom-2009.jpg

Na jednání bylo rozhodnuto o zpřístupnění objevených jeskyní, ONV v Jeseníku vytvořil pro Správu jeskyní v okrese Komunální podnik. Jeskyně mu byly 15. 10. 1949 předány do správy a Komunální podnik zahájil svoji činnost 1. 1. 1950. Byly zahájeny zpřístupňovací práce v Jeskyních Na Pomezí, které prováděla Správa silnic a podílelo se na nich až 30 dělníků. Pro značnou technickou náročnost nezbytných úprav v jeskyni, byl v první etapě zpřístupněn malý okruh v délce 135 m. Zpřístupňovací práce prvního úseku návštěvního okruhu byly zahájeny 1. 1. 1950, dokončeny 30. 4. a jeskyně byly slavnostně otevřeny 16. 5. 1950. Vybraná trasa překonávala velké převýšení s poměrně extrémně exponovaným pohybem návštěvníků po jeskyních. Šlo i úžasný sportovní výkon prvních průvodců, kteří byli často nuceni tuto trasu absolvovat i více jak 20x za směnu.

Vedoucím Komunálního podniku ONV Jeseník Jeskyně byl p. Vítek. Prvním vedoucím Jeskyní Na Pomezí od jejich zpřístupnění až do roku 1957 byl p. J. Plachý, v letech l957 až 1970 p. J. Vagovský, jeden rok p. Sekanina a od r. 1971 průvodkyně pí. Š. Klimková. Po jejím odchodu do důchodu krátce zabezpečovali řízení provozu členové speleologické skupiny VMO P. Kubalák, I. Kopecký, P. Záruba, L. Jahnuba, znovu P. Záruba a v r. 1988 se vrátil jako vedoucí jeskyní pan Petr Kubalák.
První rok provozu jeskyní probíhal pod hlavičkou Komunálního podniku při ONV v Jeseníku. Od 28. 1. 1951 se jeskyně Na Pomezí staly součástí družstva Severomoravský kras v Olomouci a od 1. 1. 1952 součástí národního podniku Čedoku, pak součástí n.p. Turista, který provedl v letech 1954-1955 zpřístupnění dalších částí jeskyně. Během značných úprav byl zrušen starý vchod a do jeskyně proraženy dvě štoly: dnešní vchod a východ z jeskyní. Tím došlo k vytvoření jednoho uceleného okruhu. Jeskyně byly nově elektricky osvětleny. Práce na zpřístupnění byly přes velké překážky a značnou námahu ukončeny a tato nová návštěvní trasa předána do provozu na počátku letní sezóny 1955. Až do roku 1990 byly jeskyně ve správě Krajského vlastivědného ústavu v Olomouci, kdy je převzal Český ústav ochrany přírody, v r. 1995 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

V r. 2003 nechala AOPK ČR zpracovat projekt na provedení celkové rekonstrukce elektoinstalace. Práce byly zahájeny dodavatelsky firmou Josef Hasoň - HASK v září 2004. Kromě výměny elektroinstalace byla provedena i generální oprava chodníků a vyklizena část zakládek z prvního zpřístupnění. Obnovení turistické trasy dlouhé 530 metrů trvalo 8 měsíců. Při nové úpravě byly použity moderní technologie a materiály, zajišťující jak vyšší bezpečnost provozu, tak větší ohleduplnost vůči jeskynnímu prostředí a úspory energie. Vyklizením starých deponií a zakládek chodeb, (pozůstatků z historických zpřístupňovacích prací), byla znovu odkryta řada odbočujících chodeb a jeskynních síní, prohloubením řady nízkých průchodů byla zvýšena bezpečnost návštěvníků. Během prací bylo z jeskyní odstraněno celkem 350 t zakládek, 250 t starého betonu, 2 t starého elektromateriálu a 9 trafostanic, položeno bylo 6 km nových kabelů, instalováno 5 nových elektrorozvaděčů a umístěno 300 úsporných svítidel s regulovanou dobou svícení. Jeskyně byla znovu otevřena pro návštěvníky dne 1. 7. 2005.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…