Doporučení pro návštěvníky jeskyní více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Balcarka

Navštivte nás / Návštěvní řád

ORGANIZOVÁNÍ VSTUPŮ DO JESKYNĚ

 • prohlídka jeskyně trvá cca 60 minut;

 • nejvyšší počet návštěvníků v jedné skupině je 50 osob;

 • písemně nebo telefonicky předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyně přednost před ostatními turisty;

 • neohlásí-li se objednaná výprava 15 minut před vstupem u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní;

 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek shromáždí ve stanovenou dobu před vchodem do jeskyně;

 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů vedoucího nebo dispečera provozu;

 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny.

PROHLÍDKA JESKYNÍ

 • vstupovat do jeskyně se zvířaty je bez výjimky zakázáno!

 • po dobu prohlídky jeskyně jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad;

 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti a sledovat upozornění průvodce;

 • při jakékoliv nepředvídané události (například výpadek elektrického proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;

 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření;

 • pořizovat obrazové záznamy lze pouze bez stativu, selfie tyče a blesku; fotografující nesmí zdržovat prohlídku, vzdalovat se od skupiny a omezovat ostatní návštěvníky; při porušení tohoto pokynu může průvodce fotografování zakázat; snímky ani videozáznamy nesmí být použity pro komerční účely bez souhlasu Správy jeskyní ČR;

 • s ohledem na chlad, vysokou vzdušnou vlhkost a náročnost prohlídkové trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let, invalidním a vážně nemocným osobám;

 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 8 °C , proto se doporučuje teplejší oblečení.

Vstup do jeskyně je zakázán

 • osobám podnapilým

 • osobám bez doprovodu průvodce

 • dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo vedoucího skupiny (učitele, vychovatele, dozorce atd.)

OCHRANA PŘÍRODY A ZAŘÍZENÍ JESKYNĚ

V jeskyni je zakázáno:

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně;

 • vstupovat do prostor mimo chodníky prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;

 • odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory;

 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky, stativy apod.;

 • kouřit, pít, jíst;

 • dotýkat se elektrického a jiného technického zařízení;

 • rušit netopýry a vrápence.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného;

 • při závažném porušení řádu ( zejména při poškození krápníkové výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání;

 • přání, pochvaly, připomínky, stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně objektu.

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle zákona ČNR č. 114 / 92, o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy ( skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. ) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50.000,- Kč.

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.                                                      Jiří Hebelka, v.r.                                                                            Ing. Lubomír Přibyl, v.r.

závodní                                           vedoucí SJMK                                                     ředitel SJČR

Bc. Eva Hebelková, v.r.

                  vedoucí jeskyně Balcarka                 

Průhonice, 1. února 2021

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Markéta Mičková

12.04.22

Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou prohlídku jeskyně, kterou jsme absolvovali se slečnou Natalií. Byla zo její první a mohu jen…

Margaret

12.04.22

Dech berouci podivana. Uzasna atmosfera. Velke diky sikovnemu panu pruvodci. Moje holky (7 a 10 let) se narodili v anglii - pruvodce bez mrknuti oka…