Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Javoříčské jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

Otevírací doba

 • jeskyně jsou přístupny k prohlídkám dle otevírací doby stanovené každoročně Správou jeskyní ČR a uvedené mj. na internetových stránkách www.caves.cz;

 • mimořádnou prohlídku jeskyní mimo otevírací dobu v případě, že to provozní podmínky dovolí, lze provést po předchozí dohodě se správou Javoříčských jeskyní; skupinu musí tvořit minimálně 10 platících osob se 100 % příplatkem na každou osobu;

 • vyžadují-li to technické, bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny;

 • uzavření jeskyní na delší dobu se veřejnosti oznamuje vývěskou na objektu, na internetových stránkách www.caves.cza v médiích;

 • s ohledem na náročnost se nedoporučuje vstup do jeskyní dětem do 3 let a osobám se sníženou pohyblivostí.

Organizování vstupů do jeskyně

 • časy vstupů jednotlivých skupin do jeskyní určuje dispečer provozu podle množství návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a provozních podmínek; informace je k dispozici v pokladně;

 • nejnižší počet návštěvníků v jedné skupině jsou 2 osoby, nejvyšší 40 osob, o počtu osob ve skupině rozhoduje dispečer provozu;

 • písemně nebo telefonicky předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyní přednost před ostatními návštěvníky, neohlásí-li se objednaná skupina alespoň 15 min. před stanovenou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku;

 • vstupné k prohlídce jeskyní se platí předem, zakoupená vstupenka platí jen k jedné návštěvě a je nevratná;

 • po zakoupení vstupenky se návštěvníci ve stanovenou dobu shromáždí před vchodem do jeskyní;

 • vstup do jeskyní a prohlídku organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu.

Prohlídka jeskyní

 • prohlídka jeskyní trvá přibližně 60 minut (40 minut krátká trasa), prohlídková trasa měří 790 metrů (360 metrů krátká trasa) a je na ní 214 schodů (236 krátká trasa);

 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 8 °C, doporučuje se teplejší oblečení;

 • vstup do jeskyní je možný pouze v doprovodu průvodce; po celou dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se jeho pokyny a nerušit jeho výklad;

 • po celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem, je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se zábradlí a sledovat upozornění průvodce;

 • pořizovat obrazové záznamy lze pouze bez stativu, selfie tyče a blesku; fotografující nesmí zdržovat prohlídku, vzdalovat se od skupiny a omezovat ostatní návštěvníky; při porušení tohoto pokynu může průvodce fotografování zakázat; snímky ani videozáznamy nesmí být použity pro komerční účely bez souhlasu Správy jeskyní ČR,

 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek elektrického proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;

 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky jsou návštěvníci povinni neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí další pomoc.

Je zakázáno

 • vstupovat do jeskyní bez doprovodu průvodce;

 • vstupovat do jeskyní osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek;

 • vstupovat do jeskyní dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby;

 • vstupovat do prostor mimo chodník prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;

 • kouřit, jíst, pít a odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat prostory jeskyně;

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyní;

 • vynášet z podzemí jakékoliv úlomky hornin a krasových útvarů;

 • dotýkat se nebo manipulovat s elektrickým, zabezpečovacím a technickým zařízením jeskyní;

 • rušit netopýry a vrápence;

 • nosit do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky, stativy apod., či vozit dětské kočárky; na požádání budou uschovány ve správní budově;

 • vodit či vnášet do jeskyní psy a jiná zvířata bez výjimky; správa jeskyní nezajišťuje hlídání psů;

Jeskyně a území na povrchu jsou národní přírodní rezervací chráněnou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Proto jsou všichni povinni respektovat na povrchu i v podzemí její ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy – skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. Porušení ochranných podmínek či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá přestupkovému řízení či trestnímu stíhání.

Závěrečná ustanovení

 • při nedodržení návštěvního řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného;

 • při závažném porušení návštěvního řádu nebo ochranných podmínek národní přírodní rezervace bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání;

 • přání, pochvaly, připomínky či stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně správní budovy;

 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech.

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.                                                         Ing. Martin Koudelka, v.r.                                               Ing Lubomír Přibyl, v.r.

               závodní                                                                    vedoucí Správy Javoříčských jeskyní                                               ředitel SJČR

Průhonice, 1. února 2021

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Lukáš Kozmer

27.01.23

Dobrý den, byl jsem v Javoříčku v rámci sčítání netopýrů a musím říct, jeskyně je velmi pěkná. Doporučím každému. Větším lidem doporučím i helmu byť…

Jana

04.09.22

30.8.2022 sme navštívili už šiestu sprístupnenú jaskyňu v ČR. Javoříčské jaskyně je nádherná, je v nej čo obdivovať. Zážitok nám pokazil veľmi slabý…