Zpřístupněné jeskyně jsou od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY a prodej eVstupenek pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Chýnovská jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

ORGANIZOVÁNÍ VSTUPŮ DO JESKYNĚ

 • prohlídka jeskyně trvá 40-45 minut;

 • minimální počet návštěvníků ve výpravě jsou 4 osoby;

 • maximální počet návštěvníků ve výpravě je 25 osob, o výjimečném zvýšení osob ve výpravě rozhoduje dispečer provozu;

 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech;

 • předem objednané výpravy mají při vstupu do jeskyně přednost před ostatními turisty. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyně;

 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek shromáždí ve stanovenou dobu před vstupem do jeskyně;

 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu.

PROHLÍDKA JESKYNĚ

 • prohlídka jeskyně je možná pouze v doprovodu průvodce, bez průvodce je vstup do jeskyně přísně zakázán;

 • školní výpravy, zájezdy organizací, podniků a cestovních kanceláří musí být do jeskyně doprovázeny též svými vedoucími;

 • nemá-li provoz jeskyně pro zahraniční skupiny k dispozici průvodce se znalostí požadovaného jazyka, je vedoucí skupiny povinen poučit svou skupinu o chování a povinnostech návštěvníků vyplývajících z tohoto návštěvního řádu;
 • po dobu prohlídky jeskyně jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad;

 • pro použití vlastního fotoaparátu (vč. mobilních telefonů) nebo videokamery v jeskyních je nutno zakoupit v pokladně povolení současně se vstupenkou, jinak je fotografování a filmování zakázáno. Fotografie, filmy či videozáznamy takto získané v jeskyních nesmí být použity ke komerčním účelům bez souhlasu Správy jeskyní ČR;

 • návštěvníci při fotografování nebo filmování se nesmí vzdalovat od skupiny, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvník;
 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti a sledovat upozornění průvodce;

 • návštěvníci jsou povinni se na exponovaných částech prohlídky držet zábradl;
 • při jakékoliv nepředvídané události (například výpadek elektrického proudu ) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;

 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající řešení situace.

OCHRANA PŘÍRODY A ZAŘÍZENÍ JESKYNĚ

V jeskyni je zakázáno:

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu dotýkat se stěn jeskyně, poškozovat je popisováním nebo rytím;

 • vstupovat do prostor mimo chodníky prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;

 • odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory;

 • vstupovat do jeskyně s objemnými zavazadly, sportovním náčiním, turistickými holemi, deštníky a jinými předměty, které by mohly způsobit poškození jeskyně nebo působit rušivě při prohlídce;

 • plašit nebo jiným způsobem rušit netopýry;

 • vodit nebo nosit do jeskyně jakákoliv zvířata;
 • dotýkat se elektrických, zabezpečovacích či jiných technických zařízení;
 • fotografovat či filmovat bez zaplacení poplatku.

Vstup do jeskyně je zakázán

 • osobám podnapilým;

 • dětem do 10 let bez doprovodu dospělých;

 • Vzhledem k náročnosti trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let, osobám s pohybovými problémy a nemocí srdce!!!

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • seznámení se s návštěvním řádem a jeho dodržování je podmínkou pro vstup návštěvníků do jeskyně;

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného;

 • při závažném porušení řádu (zejména při poškození jeskyně a technického zařízení) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle zákona ČNR Č. 114 / 92, o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy ( skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. ) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50 000,- Kč.

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.
ředitel SJ ČR
závodní

Dne 1. 9. 2011

Ing. Karel Drbal
vedoucí správy CHJ

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…