Doporučení pro návštěvníky jeskyní více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Chýnovská jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

ORGANIZOVÁNÍ VSTUPŮ DO JESKYNĚ

 • průměrná doba prohlídka jeskyně je 45 minut;

 • minimální počet návštěvníků ve výpravě jsou 4 osoby;

 • maximální počet návštěvníků ve výpravě je 25 osob, o výjimečném zvýšení osob ve výpravě rozhoduje dispečer provozu;

 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech;

 • předem objednané výpravy mají při vstupu do jeskyně přednost před ostatními turisty; neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyně;

 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek shromáždí ve stanovenou dobu před vstupem do jeskyně;

 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu.

PROHLÍDKA JESKYNĚ

 • prohlídka jeskyně je možná pouze v doprovodu průvodce, bez průvodce je vstup do jeskyně přísně zakázán;

 • školní výpravy, zájezdy organizací, podniků a cestovních kanceláří musí být do jeskyně doprovázeny též svými vedoucími;

 • nemá-li provoz jeskyně pro zahraniční skupiny k dispozici průvodce se znalostí požadovaného jazyka, je vedoucí skupiny povinen poučit svou skupinu o chování a povinnostech návštěvníků vyplývajících z tohoto návštěvního řádu;
 • po dobu prohlídky jeskyně jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad;

 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti a sledovat upozornění průvodce;

 • návštěvníci jsou povinni se na exponovaných částech prohlídky držet zábradlí;
 • pořizovat obrazové záznamy lze pouze bez stativu, selfie tyče a blesku; fotografující nesmí zdržovat prohlídku, vzdalovat se od skupiny a omezovat ostatní návštěvníky; při porušení tohoto pokynu může průvodce fotografování zakázat; snímky ani videozáznamy nesmí být použity pro komerční účely bez souhlasu Správy jeskyní ČR
 • při jakékoliv nepředvídané události (například výpadek elektrického proudu ) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;

 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající řešení situace.

OCHRANA PŘÍRODY A ZAŘÍZENÍ JESKYNĚ

V jeskyni je zakázáno:

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu dotýkat se stěn jeskyně, poškozovat je popisováním nebo rytím;

 • vstupovat do prostor mimo chodníky prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;

 • odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory;

 • vstupovat do jeskyně s objemnými zavazadly, sportovním náčiním, turistickými holemi, deštníky a jinými předměty, které by mohly způsobit poškození jeskyně nebo působit rušivě při prohlídce;

 • kouřit, jít a pít;
 • plašit nebo jiným způsobem ohrožovat netopýry;

 • vodit nebo nosit do jeskyně jakákoliv zvířata;

 • dotýkat se elektrických, zabezpečovacích či jiných technických zařízení;

Vstup do jeskyně je zakázán

 • osobám podnapilým;

 • dětem do 10 let bez doprovodu dospělých;

 • Vzhledem k náročnosti trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let, osobám s pohybovými problémy a nemocí srdce!

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • seznámení se s Návštěvním řádem a jeho dodržování je podmínkou pro vstup návštěvníků do jeskyně;

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného;

 • při závažném porušení řádu (zejména při poškození jeskyně a technického zařízení) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle zákona ČNR č. 114/92, o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy ( skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. ) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50.000,- Kč.

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.                                                     Ing. Karel Drbal, v.r.                                                        Ing. Lubomír Přibyl, v.r.

               závodní                                                             vedoucí Správy Chýnovské jeskyně                                                   ředitel SJČR

Průhonice, 1. února 2021


Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Andrea

24.08.22

O víkendu jsme zavítali s přítelem :-) Slečna průvodkyně milá i její kolega, který nám zodpověděl všechny zvědavé dotazy. Celkově ochotní zaměstnanci…

Jana

04.08.22

4.8.2022 jsme byly na krásné prohlídce s celou rodinou v Dolomitovich jeskyních,úžasná a zajímavá podívaná a super osvěžení ve vedrech.Chteli bychom…