Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Charakteristika / Vývoj jeskyní

bdj-koroze-pzaj.jpg

Obecně lze rozlišit čtyři základní etapy vývoje jeskyní: vznik, rozšiřování, vyplňování a zánik. Ve skutečnosti se však jedná o proces daleko složitější, jednotlivé jeho fáze se různě prolínají a případně i opakují, což je také případ Bozkovských dolomitových jeskyní.

V jeskyních, které jsou našimi okny do geologické minulosti, jsou informace o vývoji území zaznamenány do průběhu a tvarů chodeb, do vrstev jejich sedimentárních výplní a zvětralin i do sintrových a krápníkových útvarů. Etapy a průběh geologického vývoje dokládají také rýhy a ohlazy na stěnách, závaly a zřícené skalní bloky. Raným vývojovým stadiem jeskyní byly mikroskopické kanálky vytvořené na puklinách horniny, které pomalu proudící voda po miliony let rozšiřovala až do podoby skutečných jeskynních chodeb. Náznaky prvotních „protojeskyní" se místy zachovaly díky jejich zaplnění oxidy železa a manganu v podobě drobných větvičkovitých útvarů - dendritů. Obecně jsou dolomity a dolomitické horniny odolnější vůči rozpouštění než vápence, takže jeskyně v nich běžně nevznikají. Mimořádná agresivita vod z krystalických hornin v okolí Bozkova však vytvořila největší jeskynní systém v dolomitech u nás. Počáteční tvary jeskyní vznikaly hluboko pod povrchem a byly zcela zaplněny vodou. Po zahloubení okolních údolí a snížení hladiny podzemní vody zůstaly výše položené prostory suché a částečně zaplněné nerozpustnými zbytky prokřemenělého dolomitu. Přitékající srážková voda k nim z povrchu postupně přinášela další zvětraliny a hlíny, takže se část jeskyní zcela zaplnila. K nejmladším útvarům pak patří krápníky a sintrové náteky, které pokrývají stěny a povrch starších hlinitých výplní. Moderními metodami datování se podařilo stanovit počátek vzniku bozkovských krápníků zhruba před 250 tisíci lety. Sintrové povlaky a krápníky se v jeskyni tvoří dodnes. Vůbec nejmladší jsou drobné jehličky vzácného minerálu aragonitu, které se vyskytují na několika místech v nezpřístupněných částech jeskyní. V prostorách blízko pod povrchem došlo při promrzání v chladných obdobích čtvrtohor k rozsáhlému řícení stropů, opadu krápníkové výzdoby a místy i k úplnému zavalení prostor. Na jiných místech zase krápníkovou výzdobu znovu pomalu rozpouští agresivní voda.

SELEKTIVNÍ KOROZE

Pro Bozkovské jeskyně jsou typické zvláštní členité tvary chodeb i jejich detailní modelace vytvořená procesem selektivní oroze. Vlivem silného prokřemenění dolomitu nemohlo probíhat jeho rozpouštění stejnoměrně. Nerozpustné žíly křemene i celé polohy křemenců, jakož i hustá síť jemných křemenných žilek, kterými je hornina prostoupena, byly vodní korozí obnaženy a vypreparovány do podob různě silných lupínků, lišt, říms, síťových či plástevnatých struktur, které zejména na stěnách a stropech Nových jeskyní vytváří ojedinělé útvary. Mocnější křemité polohy tvoří místy pevné stěny prostor, omezují šířku chodeb a diktují jejich směr (např. v Blátivé chodbě, v Loupežnické jeskyni a zejména ve veřejnosti nepřístupných Vánočních jeskyních).

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…