Zpřístupněné jeskyně jsou od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY a prodej eVstupenek pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Navštivte nás / Návštěvní řád

Návštěvní doba

 • Jeskyně jsou otevřeny celoročně od úterý do pátku, v hlavní turistické sezoně i o sobotách a nedělích, prohlídky se uskutečňují pouze v rozmezí návštěvní doby;

 • časy vstupů jednotlivých výprav do podzemí jsou organizovány podle množství návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a možností SBDJ. Minimální časový interval mezi výpravami je 10 minut;

 • prohlídka jeskyní trvá přibližně 45 minut, nejnižší počet návštěvníků v jedné skupině 2 osoby, nejvyšší 20 osob;

 • čekací doba na prohlídku může být podle okolností až 180 minut;

 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny. V případě déle trvajícího uzavření se tato skutečnost oznámí veřejnosti vývěskou na objektu a sdělením v mediálních prostředcích.

Organizování vstupů do jeskyně

 • Předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyní přednost před ostatními turisty, neohlásí-li se objednaná skupina nejpozději 10 minut před stanovenou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní;

 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek ve stanovenou dobu shromáždí před vstupní částí jeskyně;

 • vstup do jeskyní organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu;
  (teplota v jeskyních se pohybuje kolem 7-8 °C, doporučuje se pro vstup teplejší oblečení).

Prohlídka jeskyní

 • Bez doprovodu průvodce je vstup do jeskyní přísně zakázán;

 • po dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad;

 • po celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem, je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se postranních madel a sledovat upozornění průvodce;

 • návštěvníci, kteří mají zaplaceno povolení k fotografování nebo filmování, se nesmí vzdalovat od výpravy, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky;

 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek elektrického proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;

 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření.

Ochrana přírody a zařízení jeskyní

V jeskyních je zakázáno

 • Dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyní;

 • vstupovat do prostor mimo chodník prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;

 • dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení;

 • kouřit, jíst, pít a odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat prostory jeskyní;

 • nosit do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod.;

 • vodit do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry.

Vstup do jeskyní je zakázán

 • Osobám podnapilým a dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby.
  S ohledem na náročnost trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let věku.

JESKYNĚ JSOU SOUČÁSTÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ PODLE ZÁK.ČNR Č. 114/92 SB. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, PROTO JSOU NÁVŠTĚVNÍCI POVINNI RESPEKTOVAT NA POVRCHU I V PODZEMÍ VŠECHNY JEHO OCHRANNÉ PODMÍNKY, NEPOŠKOZOVAT PŘÍRODNÍ JEVY (SKALNÍ ÚTVARY, DŘEVINY, ROSTLINY, APOD.) A POHYBOVAT SE POUZE PO VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH. PORUŠENÍ OCHRANY ČI POŠKOZENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ČÁSTÍ PŘÍRODY PODLÉHÁ SANKCI DO VÝŠE 50.000 KČ.

Závěrečná ustanovení

 • Při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyní předčasně ukončena bez náhrady vstupného;

 • při závažném porušení návštěvního řádu (zejména při poškození krápníkové výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání;

 • přání, pochvaly, připomínky či stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně vstupního objektu;

 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech.

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.
ředitel SJ ČR
závodní

Dne 1. 4. 2006

Mgr. Dušan Milka
vedoucí správy SBDJ

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…